Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

Α.Π.:001022/03.01.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.01.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 02.01.2019

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διαγωνισμός για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Χ. 53 ΣΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ», πρ/σμού 465.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 22-1-2019 και ώρα 11.00. Αποσφράγιση προσφορών 25-1-2019 και ώρα 11.00. Δεκτοί Α2 τάξης και άνω, για έργα Οικοδομικά και Πρασίνου η ενώσεις αυτών. Περαίωση του έργου 10 μήνες. Πληροφορίες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», πρ/σμού 379.777,28 Ευρώ.  Έναρξη προσφορών στης 21-1-2019 και ώρα 8.00 και λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 15.30.

Τηλ. 213 2025830, Φαξ. 210 9355681

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», πρ/σμού 455.564,52 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών 21-1-2019 και ώρα 13.00. Λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση προσφορών 4-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213-2025872, 213 2025807, Φαξ 2132025908

Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 903.600 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-1-2019 και ώρα 18.00.

Τηλ. 24930 25444.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ KIROW ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΜΙΑ)», πρ/σμού 99055,40 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 122.828,70 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Υποβολή προσφορών από 24-1-2019 και ώρα 10.00, έως και 30-1-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο eessty.gr'

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΡΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ GE ΤΩΝ Δ/Η MLW 450 ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ», πρ/σμού 583.578 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-1-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες www.eessty.gr.

 

ΔΕΗ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΝΤΗΖΕΛΟΜΗΧΑΝΗΣ (Η/Ζ) Νο4 ΤΟΥ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ», πρ/σμού 76.747 Ευρώ. Λήξη προσφορών 7-1-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 150.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23533 50123.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΑΧΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», πρ/σμού 329.973 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23533 50123.

ΔΕΗ Α.Ε

Διαγωνισμός για «ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΥΦΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ ΜΕ ΣΙΛΟ ΤΟΥ ΕΛΠ», Λήξη προσφορών 18-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24630-52283.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαγωνισμός για την εκπόνηση «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», πρ/σμού 620.592 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-1-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 26610 47520.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

Διαγωνισμός για το έργο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ», πρ/σμού 240.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-1-2019 και αποσφράγιση προσφορών 15-1-2019 και ώρα 10.00. Δεκτοί Α2 τάξης και άνω, για έργα Οδοποιϊας. Πληροφορίες στο τηλ. 23813 51320 -302, Φαξ 23813 51384

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ», πρ/σμού 6.319.597 Ευρώ. Λήξη προσφορών την 21-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2313313324.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΣΗ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018», πρ/σμού 500.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213 2014632.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΚΟΡΙΝΩΝ», πρ/σμού 100.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-1-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 300.000 Ευρώ, με ΦΠΑ 24%. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση στης 26-2-2019 και ώρα 10.00. Δεκτοί Α2 τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά.

Πληροφορίες www.dionysos.gr

ΔΕΗ Α.Ε / ΔΚΥΟΡ

Διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΣΚΑΦΗΣ Ε5 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 7 ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 750.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-1-2019, ώρα (;)

Τηλ. 210 5124299.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαγωνισμός για «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ», πρ/σμού 161.288 Ευρώ. Λήξη προσφορών 7-1-2019 και ώρα 14.00.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΑΣ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ». Λήξη προσφορών 22-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5124299.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», πρ/σμού 176.900. Λήξη προσφορών 8-1-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 177.954 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-1-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΤΑΞΗ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ», Λήξη προσφορών 16-1-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 8318158.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate