Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

Α.Π.:127207/03.05.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.05.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 20,78 τ.μ. ισόγειο, 20,65 τ.μ. πατάρι και 20,65 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.690,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 24.04.2019

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

Αριθ. Πρωτ: 412827

Αθήνα, 19 Απρ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υφισταμένων Ταχύπλοων Σκαφών Τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων  και του ΜΧ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αριθμός Προκήρυξης: 09/19 και Αριθμός Διακήρυξης: 09.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7ο Τμήμα (Τηλ. +30 210_3483161), η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα (30,00) € ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (412772).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. Αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 09/19 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 3483150, Fax: (+30) 210 3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ

 

Σχης (EM) Νικόλαος Κίσσας

Ακριβές Αντίγραφο

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

 

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α-β-γ

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΦΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 1.5.32.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-5-2019 και ώρα 19.00.

Τηλ. 2130884000.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 29.760 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-5-2019 και ώρα 10:30.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 58.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού 59.621 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-5-2019 και ώρα 11.00

Τηλ. 210.3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 484.245 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-5-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 2463052283.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

Αριθ. Πρωτ: 412827

Αθήνα, 19 Απρ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υφισταμένων Ταχύπλοων Σκαφών Τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων  και του ΜΧ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αριθμός Προκήρυξης: 09/19 και Αριθμός Διακήρυξης: 09.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7ο Τμήμα (Τηλ. +30 210_3483161), η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα (30,00) € ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (412772).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. Αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 09/19 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 3483150, Fax: (+30) 210 3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ

 

Σχης (EM) Νικόλαος Κίσσας

Ακριβές Αντίγραφο

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

 

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α-β-γ

 

Α.Π.:125522/30.04.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 16.05.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 6 Δημοτικού καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 135 που περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 35 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 292,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 24.04.2019

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ- ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 50.862 ευρώ. Λήξη προσφορών 23/5/2019 και ώρα 10.00. Τηλ. 2810 529288.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ή ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 15-5-2019 και ώρα 10.30. Τηλ. 2421316156.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 258.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 8-5-2019 και ώρα 12. Τηλ.2105270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», πρ/σμού 83.257 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2105270800.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Διαγωνισμός για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ.», πρ/σμού 170.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 6151000.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΕΤ, ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού 554.213 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 24630 52252.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5270800.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΝΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 26913-61008.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑ FANCOIL ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», πρ/σμού 207.00 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 2310 807568.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαγωνισμός για το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙΑΦΑ», πρ/σμού 3.924.849 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13-5-2019 και ώρα 13.00. Τηλ. 210-3339416.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019», πρ/σμού 500.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2-5-2019 και ώρα 10.00. Τηλ. 28313-40785.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate