Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ». Λήξη προσφορών 29-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ», πρ/σμού 99.286 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210.5297229.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ». Λήξη προσφορών 22-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6270201.

 

 

ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR». Λήξη προσφορών 8-8-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210.3483161.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «θησεας»

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (Υ/Κ) – (ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR)». Λήξη προσφορών 8-8-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210.3483161.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ ΜΕ ΤΟ ΕΣΜΦΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», πρ/σμού 300.570 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-8-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 213.0884000.

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7

 

 

Αριθ. Πρωτ: 415351

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Πολυεστερικών Λέμβων για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Αριθμός προκήρυξης: 23/19 και Αριθμός διακήρυξης: 23.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 05 Σεπ 19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  (ΕΔΔ)].

 

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 06 Σεπ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της ΕΔΔ της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7 [Τηλ. (+30_210_3483161], η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/ 2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (415311).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 23/19 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210_3483150, Fax: (+30) 210_3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

 

 

Σχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας

 

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΜΟΛΥΒΔΟΥ – ΟΞΕΩΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε», πρ/σμού 500.242 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-8-2019 και ώρα 14.00.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Σ GE ΤΥΠΟΥ Μ/ΤΜ ΚΡΗΤΗΣ ΡΟΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 -2020», πρ/σμού 1.053.000 Ευρώ.

Λήξη προσφορών 26-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», πρ/σμού 349.694 Ευρώ.
Λήξη προσφορών 2-8-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 26343 61207.

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ», πρ/σμού 99.286 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297229.

 

ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR». Λήξη προσφορών 8-8-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες Π. Ράλλη 1.

Τηλ. 210 3483161.

 

ΔΕΗ/ΚΔΕΠ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πρ/σμού 195.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 210 6601711.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» Λήξη προσφορών 6-8-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 24213 52640.

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 430.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 17.00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση 23-7-2019 και ώρα 10.00. Αναλυτικά ή διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», πρ/σμού 349.694 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-8-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 26343 61207.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΠΚ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ». Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Σ GE ΤΥΠΟΥ Μ/ΤΜ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 -2022», πρ/σμού 1.053.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ –ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΕΡΙΝΕΟΥ», πρ/σμού 113.325 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 26910 25555.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ», πρ/σμού 164.199 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 26910 25555.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

¨Π. Κ΄ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 106.501 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 14.30.

Τηλ. 213 20009842.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ», πρ/σμού 210.800 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-7-2019 και ώρα 15.00.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13E2», πρ/σμού 1.768.657 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate