Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/vhosts/efimerisdiakirixeon.gr/httpdocs/articles.php on line 67
Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(Αρ. ΦΕΚ 218/Τ.Δ.Δ.Σ./05-05-2017, ΑΔΑ: ΩΣΒΓ7ΛΨ-ΜΕΥ)

  1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017, ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.» με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Κατηγορία Πρασίνου, με προϋπολογισμό 120.710,58 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι την Πέμπτη, 8-06-2017, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την με αριθμό 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2461052710 και 2461052688, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεώργιος Κουζιάκης.
  3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.
  4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ τάξης Α2 και άνω ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ (παρ. 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.419,35 ΕΥΡΩ που να ισχύει τουλάχιστον μέχρι 13-1-2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ 541 με κ.ε. 2014ΕΠ54100002 (έκθεση ανάληψης δαπάνης 1081/29-03-2017).

Δεν προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Κοζάνη    2-05-2017

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ- ΨΥΧΙΚΟΥ

Διαγωνισμός για εργασίες «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», πρ/σμού 615,000 ευρώ, με τον ΦΠΑ. Εγγύηση 10.000 ευρώ. Έναρξη υποβολής προσφορών 14-6-2016 και ώρα 17.00. Πληροφορίες στο τηλ. 213-2014726 και φαξ 210-6722934.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε./ΔΣΣΜ

Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΥΤΟΦΥΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΣ ΚΑΙ ΚΥΥΤ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Λήξη προσφορών στις 5 Μαρτίου 2015 και ώρα 12.00. Τηλ. 26350-51322.

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ», πρ/σμού 109.798 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2751360036.

ΔΗΜΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», πρ/σμού 255.225 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.30. Τηλ. 2132020248.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 150.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 2241360544.

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», πρ/σμού 200.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 210-2143382.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε/ΔΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

Έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ-ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΝ ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ». Λήξη προσφορών στις 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13.00. Τηλ. 27310-81723.

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ», πρ/σμού 230.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 22213-55173.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ», πρ/σμού 7.600 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 2313 502274.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 262.026 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2022340.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 678.991 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2022340.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 293.461 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00. Τηλ. 213-2022340.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate