Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΑΠ.: 8275/14-1-2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα /της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 17,12 τ.μ  ισόγειο, 17,12 τ.μ  πατάρι και 12,12 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.390 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 13/1/2020

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Π.:296682/20-11-2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4.12.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει με τιμή εκκίνησης το ποσό των 340 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 18/11/2019

 

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠ.: 313727/9-12-2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 50 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά επιφάνειας 2,08 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 540 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 4/12/2019

0

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Α.Π.:8273/14-1-2020

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 4/2/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 57 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά εμβαδού 2,08 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 460 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 13/1/2020

 

 

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠ.: 313732/9-12-2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.12.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά επιφάνειας 2,08 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το ποσό των 250 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 4/12/2019

 

0

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΑΠΟ 31-10-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020». Λήξη προσφορών 7-10-2019. Πληροφορίες 9-13 από την Δνση Προμηθειών – εφοδίων εξωτερικού, καθώς και στη Δνση www.redcross.gr.

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 154.020 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2020 και ώρα 14.00.

Τηλ. 22620 80821.

 

ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για την «ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΕΚΣΚΑΦΗ – ΦΩΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 8,5 Χ 106 Μ3 στ. ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 7 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 12.074.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-10-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52252.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.500 ΤΟΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ». Λήξη προσφορών 26-6-2020 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 2144324.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», πρ/σμού 647.627 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24413 50311.

 

Ε.Α.Κ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ», πρ/σμού 416.442 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2422051450.

ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», πρ/σμού 1.123.783,07 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-10-2019 και ώρα 11.00. Αποσφράγιση στης 9-10-2019 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210.5219006 και Φαξ 210 3226549.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΚΕ Α.Ε.», πρ/σμού 1.763.994 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2661045551.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΥΡΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», Λήξη προσφορών 11-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 7272951.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 1.600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-9-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο eessty.gr.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα

 

Τηλέφωνο: 210 6503257

Αγ. Παρασκευή: 22/08/2019

Fax: 210 6532122

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2019-2600

e-mail: m.tzouma@gel.demokritos.gr

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2019-2599

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων με Εφαρμογές στη Βιομηχανία,την Υγεία,το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό(5002567)» Ε_12175, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εξαρτημάτων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», προυπολογισθείσας δαπάνης πενήντα  χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ (50.045,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, αριθ. Ενάριθμ. Έργου 2017ΣΕ14510029, Κωδ. Απ. Ένταξης Πράξης 4323/1378/Α2 08-09-2017, MIS 5002567.

CPV 24110000-8, 24111000-5, 24100000-5, 33696500-0, 24000000-4, 33696300-8, 44832000-1, 44523300-5, 44423000-1, 2930000-5

Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.

β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.

 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

 

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Δευτέρα, 16/09/2019, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17/09/2019, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Διακηρύξεις και Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr . Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και τις 16/09/2019 από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – Γρ. Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ως τις 06/09/2019, ημέρα Παρασκευή. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΕΦΕ «Δ» είτε με τηλετυπία (φαξ) στο 210 6532122, είτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: s.katseli@gel.demokritos.grk.papadelou@gel.demokritos.gr αρμόδια υπάλληλος του γρ. προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η κα. Σοφία Κατσέλη τηλ. +0030 210 6503038 -3046.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate