Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΑΠΟ 31-10-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020». Λήξη προσφορών 7-10-2019. Πληροφορίες 9-13 από την Δνση Προμηθειών – εφοδίων εξωτερικού, καθώς και στη Δνση www.redcross.gr.

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 154.020 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2020 και ώρα 14.00.

Τηλ. 22620 80821.

 

ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για την «ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΕΚΣΚΑΦΗ – ΦΩΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 8,5 Χ 106 Μ3 στ. ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 7 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 12.074.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-10-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52252.

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7.500 ΤΟΝΩΝ ΥΓΡΟΥ ΘΕΪΚΟΥ ΑΡΓΙΛΙΟΥ». Λήξη προσφορών 26-6-2020 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 2144324.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», πρ/σμού 647.627 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24413 50311.

 

Ε.Α.Κ.Κ.Ν. ΚΑΣΣΑΒΕΤΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ», πρ/σμού 416.442 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2422051450.

ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», πρ/σμού 1.123.783,07 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-10-2019 και ώρα 11.00. Αποσφράγιση στης 9-10-2019 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210.5219006 και Φαξ 210 3226549.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΚΕ Α.Ε.», πρ/σμού 1.763.994 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2661045551.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΥΡΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», Λήξη προσφορών 11-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 7272951.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 1.600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-9-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο eessty.gr.

Πληροφορίες: Μαρία Τζούμα

 

Τηλέφωνο: 210 6503257

Αγ. Παρασκευή: 22/08/2019

Fax: 210 6532122

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2019-2600

e-mail: m.tzouma@gel.demokritos.gr

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2019-2599

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Υλικών και Διατάξεων με Εφαρμογές στη Βιομηχανία,την Υγεία,το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό(5002567)» Ε_12175, επαναπροκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εξαρτημάτων του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δ», προυπολογισθείσας δαπάνης πενήντα  χιλιάδων σαράντα πέντε ευρώ (50.045,00 €) πλέον ΦΠΑ 24%. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, αριθ. Ενάριθμ. Έργου 2017ΣΕ14510029, Κωδ. Απ. Ένταξης Πράξης 4323/1378/Α2 08-09-2017, MIS 5002567.

CPV 24110000-8, 24111000-5, 24100000-5, 33696500-0, 24000000-4, 33696300-8, 44832000-1, 44523300-5, 44423000-1, 2930000-5

Δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.

β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.

 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

 

Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Δευτέρα, 16/09/2019, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 17/09/2019, ώρα 12:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής. Η υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερημένη, από οποιαδήποτε αιτία, άφιξη των προσφορών που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

 

Διακηρύξεις και Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr . Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και τις 16/09/2019 από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – Γρ. Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού ως τις 06/09/2019, ημέρα Παρασκευή. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΕΦΕ «Δ» είτε με τηλετυπία (φαξ) στο 210 6532122, είτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: s.katseli@gel.demokritos.grk.papadelou@gel.demokritos.gr αρμόδια υπάλληλος του γρ. προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η κα. Σοφία Κατσέλη τηλ. +0030 210 6503038 -3046.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Π                                                                 Ημερομηνία :   05-09-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1 Αριθμ. Πρωτοκ. :  Φε.16α/42591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 και 1246/τ.Γ΄/22.07.2019) οι με αρ. Φε.16α/37210/23-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖ646Μ9ΞΗ-ΩΡΛ) και Φε.16α/29212/18-06-2019 (ΑΔΑ: 63ΕΙ46Μ9ΞΗ-5Δ8) προκηρύξεις για την πλήρωση των παρακάτω οκτώ (8) συνολικά θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και Ενδοοικογενειακή Βία στην Κύηση» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12651).

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία σε Άτομα με Νοητικές Διαταραχές» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12652).

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έμφαση στη Διαχείριση Ψυχικών Διαταραχών στο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12653).

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερα Μαθηματικά με έμφαση στις Τεχνολογικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12654).

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση Δυναμική Συμπεριφορά Ηλεκτρικών Μηχανών με έμφαση στις Σύγχρονες Γεννήτριες Μεγάλης Ισχύος» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12655).

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12656).

 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με έμφαση στην Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12658).

 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κινούμενο Σχέδιο (animation)» (ΦΕΚ 1246/τ.Γ΄/22.07.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12657).

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 6η-11-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος: Μαιευτικής(2105387481), Εργοθεραπείας(2105387456), Νοσηλευτικής (2105385613, 615, 616), Βιοϊατρικών Επιστημών (2105385690), Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (2105381225, 226), Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (2105385506), Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (2105385409, 403).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

ΕΦΚΑ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΕΠΑΝΑΛ.). Λήξη προφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2310-807110.

 

ΕΦΚΑ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27310 21663.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ». Λήξη προσφορών 23-9-2019.

Τηλ. 2310 999219.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ». Λήξη προσφορών 24-9-2019. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 8904000.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», πρ/σμού 769.307 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-9-2019 και ώρα 8.00.

Τηλ. 22990 20155.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟ-ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ», πρ/σμού 132.180 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 210 6503038.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για «¨ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ. Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ», πρ/σμού 5.220.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-10-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 23733 50200.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ (ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ)», πρ/σμού 80.645 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 27360 31755.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΠΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΝΠ», πρ/σμού 175.98 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΑΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για την «ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 120.325 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate