Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

Α.Π.:074092/07.03.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 14.03.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 38 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 660,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 05.03.2019

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5, 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134100-8, 3. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4», πρ/σμού 290.799 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 2351350376.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού 336.806 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-3-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2313307195.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ». Λήξη προσφορών 14-3-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 9238711.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23-03-2019». Λήξη προσφορών 13-3-2019 και ώρα 14.00.

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ», πρ/σμού 442.397 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 15.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου», πρ/σμού 118.525 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 14.00.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΕΔ», πρ/σμού 93.569 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297229.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr

www.enpe.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης με το επισυναπτόμενο Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr).

Αθήνα: 25-2-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Α.Π.:067001/28.02.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 14.03.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 36 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,14 τ.μ. ισόγειο, 21,14 τ.μ. πατάρι και 16,05 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 500,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 26.02.2019

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΟΠΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΥΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β» ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 24.765,33 Τ.Μ., ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ». Λήξη προσφορών 13-3-2019 και ώρα 15.00. Ο διαγωνισμός στις 15-3-2019 και ώρα 10.00 έως 12.00. Ανάρτηση στο διαδίκτυο: www.ypaaped.mil.gr/MENU/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ 700 Τ.Μ. ΕΩΣ 1.000 Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 2019 20202 ΚΑΙ 2021, ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 151.700 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΟ 2019, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2021». Ο διαγωνισμός 18-3-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 6507473.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 16». Λήξη προσφορών 19-4-2019 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3202229, 210 3202153 και 210 3202185.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, πρ/σμού 271.600 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση 1-4-2019 και ώρα 11.00. Πλήρης η Διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr με συστημικό Αύξοντα αριθμό 70942.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3202282 και 210 3203475.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 LT ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ Α.Ε», πρ/σμού 152.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 14.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την Χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. Τηλ. 210 4270853, 210 4270693.

ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 102.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5270800.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate