Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΑΠ.: 210309/17-8-2021

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2/9/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει 16,79 τ.μ  ισόγειο, 16,79 τ.μ  πατάρι και 11,74 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 3.060 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής για τον μισθωτή ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και για τον εγγυητή ποσού ίσου με το 5πλάσιο του ποσού της πρώτης προσφορά και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Μάγερ 27, τηλ. 210 5277289 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 16/8/2021

 

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ ΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Όλγας 3-5 Ν. Ιωνία Τ.Κ. 142 33

Τμήμα Οικονομικού.

Γραφείο Προμηθειών.

Πληροφορίες: Μ. Σαλματάνης

Τηλέφωνο: 2132057951

Fax.: 213 2057038

 

Αρ. Πρωτ. 10937

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης με αριθμό διακήρυξης 55η /12

Προϋπολογισμός: 60.0000,00 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Στις 25-7-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Στις 26-7-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό τύπο: 18-6-2012.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00-13.00 στο Γραφείο

Προμηθειών του Νοσοκομείου τηλ. 2132057951 -2132057038.

Για λεπτομερή διακήρυξη και περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις ώρες 09.00-13.00 ή μέσω του διαδικτυακού τόπου «et.diavgeia-gov.gr»

(Α.Δ.Α. Β4ΔΓ469077-ΙΑ2)

 

Ν. Ιωνία 15-6-2012

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7

 

 

Αριθ. Πρωτ: 418077

 

 

Αθήνα, 24 Αυγ 20

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/20

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης και εκτέλεσης συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Εξωλέμβιων Κινητήρων 80 Ίππων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή.

Αριθμός προκήρυξης: 86/20 και Αριθμός διακήρυξης: 86.

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 05 Οκτ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 06 Οκτ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30 210 348 3161], η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 86/20 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (418023).

Τα διευκρινιστικά ερωτήματα / αιτήματα δύναται να υποβληθούν μέχρι και 6 εργάσιμες ημέρες προ της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής Φακέλου Προσφορών. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ (Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων), Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2103483150, Fax: (+30) 2103454603.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

 

 

Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος

 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7

 

 

Αριθ. Πρωτ: 417974

 

 

Αθήνα, 20 Αυγ 20

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84/20

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών διάθεσης τηλεκατευθυνόμενων (Τ/Κ) στόχων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αριθμός προκήρυξης: 84/20 και Αριθμός διακήρυξης: 84.

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 28 Σεπ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 29 Σεπ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30 210 348 3161], η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 84/20 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (417929).

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ (Τμήμα Πυροβολικού), Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2103483145, Fax: (+30) 210-3454603.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

 

 

Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος

 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 246189/5.11.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ικαριέων (μεταξύ της οδού Ζαγρέως και της οδού Περσεφόνης) για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, για το προς εκτέλεση  έργο « Κατασκευή έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 2ης και 3ης Δ.Κ.»,  το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 9.11.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 246187/5.11.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ροβέρτου Γκάλι (από την οδό Παρθενώνος έως την οδό Καρυάτιδων) για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, για το προς εκτέλεση έργο « Κατασκευή έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 9.11.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.:231266/156.10.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε διάφορες θέσεις εντός διοικητικών ορίων του Δ. Αθηναίων.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Λιοσίων 22, τηλ. 210-3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr) έως την 21.10.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 175062/30.7.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Κατάληψη οδοστρώματος με αποκλεισμό τμήματος της οδού Σιώκου, με διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων ελαχίστου πλάτους 3,50μ., για χρονικό διάστημα επτά μηνών για την Α΄Φάση και τεσσερισήμισι μηνών για την Β΄ Φάση, απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών-Τρείς Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 3.8.2020 και ώρα 09:00.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

1Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ, 122 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΔΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΣΕ 42 Κ.Υ. ΤΗΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ» ( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ), πρ/σμού 120.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 1-9-2020 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2010436.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 236.608 ευρώ.  Λήξη προσφορών 10-9-2020 και ώρα 22.00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421 074508.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate