Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ CPV 09135100-5, 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, CPV 09134100-8, 3. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ CPV 09132100-4», πρ/σμού 290.799 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 2351350376.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ΄΄

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού 336.806 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-3-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2313307195.

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23-03-2019». Λήξη προσφορών 13-3-2019 και ώρα 14.00.

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr

www.enpe.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης με το επισυναπτόμενο Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr).

Αθήνα: 25-2-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΝΟΠΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡ/ΔΥΟ «ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β» ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ 24.765,33 Τ.Μ., ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ». Λήξη προσφορών 13-3-2019 και ώρα 15.00. Ο διαγωνισμός στις 15-3-2019 και ώρα 10.00 έως 12.00. Ανάρτηση στο διαδίκτυο: www.ypaaped.mil.gr/MENU/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΠΟ 700 Τ.Μ. ΕΩΣ 1.000 Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ 2019 20202 ΚΑΙ 2021, ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 151.700 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΟ 2019, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 182.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 2021». Ο διαγωνισμός 18-3-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 6507473.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΙΝΑ 16». Λήξη προσφορών 19-4-2019 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3202229, 210 3202153 και 210 3202185.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, πρ/σμού 271.600 Ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση 1-4-2019 και ώρα 11.00. Πλήρης η Διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr με συστημικό Αύξοντα αριθμό 70942.

ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 102.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5270800.

ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού 140.940 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ», πρ/σμού 420.112 Ευρώ. Λήξη προσφορών 43-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30tn-m, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ», πρ/σμού 201.764 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 23713 – 50207.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GE LM 2500 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 60.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», πρ/σμού 74.362 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-2-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67 – Αθήνα.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΣΚ5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 126.734 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 52922698.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΜΕΛΕΤΗ, ΡΠΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ», πρ/σμού 16.000.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2105124299.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ hla ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΣ ngs», πρ/σμού 113.750 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2310 892229.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6464235.

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ». Εγγύηση συμμετοχής 300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 11.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6-3-2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 213 2037871.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 90.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 23.00.

Τηλ. 2610 647431.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 160.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 22383 50141.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΑΜΟΡΥΒΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΛΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ Α.Ε.», πρ/σμού 125.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-3-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 4270853, 210 4270693.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 550.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 213 2044878.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ», Λήξη προσφορών 22-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2813 412545.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 136.780 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 22151.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 9.000 Ευρώ. Ο διαγωνισμός στις 21-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 22510 26390.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΤΜΗΜΑ  Δ.Ε.Π

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω                                                Ημερομηνία : 31-01-2019

Τηλέφωνο : 2105385727 Αριθμ. Πρωτοκ. : Φε.16α/3963

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στις 20-12-2018 στο ΦΕΚ 1511/τ.Γ΄ η με αρ. Φε.16α/14288/05-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΨΠ46Μ9ΞΗ-7Τ9) προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

α. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φασματοσκοπικές, Θερμικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μελέτης Βιομορίων στα Τρόφιμα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9779)

β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ9780)

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9781)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τουριστικών Γραφείων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9782)

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η-04-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων(2105385506, -539), Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας (2105385409, -403 -466) και Διοίκησης Τουρισμού (210-5385211).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate