Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 29.760 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-5-2019 και ώρα 10:30.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 58.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού 59.621 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-5-2019 και ώρα 11.00

Τηλ. 210.3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 484.245 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-5-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 2463052283.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

Αριθ. Πρωτ: 412827

Αθήνα, 19 Απρ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υφισταμένων Ταχύπλοων Σκαφών Τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων  και του ΜΧ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αριθμός Προκήρυξης: 09/19 και Αριθμός Διακήρυξης: 09.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7ο Τμήμα (Τηλ. +30 210_3483161), η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα (30,00) € ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (412772).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. Αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 09/19 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 3483150, Fax: (+30) 210 3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ

 

Σχης (EM) Νικόλαος Κίσσας

Ακριβές Αντίγραφο

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

 

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α-β-γ

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ- ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 50.862 ευρώ. Λήξη προσφορών 23/5/2019 και ώρα 10.00. Τηλ. 2810 529288.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ή ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΣΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 15-5-2019 και ώρα 10.30. Τηλ. 2421316156.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 258.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 8-5-2019 και ώρα 12. Τηλ.2105270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», πρ/σμού 83.257 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2105270800.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Διαγωνισμός για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Τ.», πρ/σμού 170.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 6151000.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΕΤ, ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού 554.213 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 24630 52252.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

% ΙΟΝΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Μιχ. Ιατρού21

Ταχ. Κώδικας: 21100

Πληροφορίες: Γρ. Δντή

Τηλέφωνο: 2752028226

Τηλεομοιοτ. (fax): 2752027359

Ηλ. Ταχ. (e-mail): ddarg@4793.syzefxis.gov.gr

Ναύπλιο 03 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ. 270474

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

(Άρθρ. 14 Παρ. 2 εδάφιο τρίτο ν. 998/79)

 

Ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθ. 14 του Ν. 998/79, εκδόθηκε η με αρίθμ. 270447/03-12-2018 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, του Δ/ντή Δασών Αργολίδας, μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Πλατανιά, με την οποία χαρακτηρίσθηκε έκταση συνολικού εμβαδού 23.912,91 τ.μ. που κείται στη θέση «Κουβέρτα», Δ.Κ. Ερμιόνης, Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, ως εξής:

Το τμήμα Α εμβαδού ΕΑ=9.404,27 τμ. Και το τμήμα Ι εμβαδού ΕΓ=1.699,73 τμ., ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 περίπτωση α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α΄) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Το τμήμα Β εμβαδού ΕΒ=12/297,84 τμ. Και το τμήμα Δ εμβαδού ΕΔ=511,07 τμ., ως Δάσος κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση ε του άρθρου 4 και στην περίπτωση β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).

Η ως άνω πράξη  χαρακτηρισμού θα είναι αναρτημένη επί ένα μήνα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά της πράξης αυτής επιτρέπονται αντιρρήσεις από ενδιαφερομένους, το Δημόσιο και από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ή φέρεται ότι έχει ή προτίθεται να δημιουργήσει έννομη σχέση με την έκταση, καθώς και από κάθε πολίτη κατά την υποχρέωση του που απορρέει από τη διάταξη του άρθρου 2 παραγ. 1 του Ν.998/79 για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, μέσα σε δύο (2) μήνες από της κοινοποίησης σε αυτόν ή εφόσν δεν συντρέχει περίπτωση κοινοποίησης, από της τελευταίας δημοσίευσης σε δύο (2) τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες ή σε μία τοπική και μία εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης, καθώς και του ειδικού δικτυακού τόπου του ΥΠΕΚΑ (dp.ypeka.gr), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14, καθώς και του άρθρου 24 του Ν. 4351/2015. Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της Π.Ε. Αργολίδας που έχει έδρα στη Δ/νση Δασών Αργολίδας (Μιχ. Ιατρού 21, Ναύπλιο Τ.Κ. 21100).

Επίσης η παραπάνω πράξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ: 600ΛΟΡΙΦ-ΠΩ3.

 

Ο Α/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Γεώργιος Πολίτης

Δασολόγος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ». Δικαιολογητικά από 10-5-2019 έως την 14-5-2019 και ώρα 12.00. Αποσφραγιση 15-5-2019 και ώρα 10.00, για το 19ο Γ.Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΙΣ 11.00 ΓΙΑ ΤΟ 24Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 24Ο Γ.Ε.Λ. ΑΘΗΝΩΝ, ΣΤΙΣ 12.00 ΓΙΑ ΤΟ 59Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 59Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 13.00 ΓΙΑ ΤΟ 62Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Τηλ. 210 8250101.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 3.339.495 Ευρώ. Λήξη προσφορών 7-5-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», πρ/σμού 99.200 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Οι προσφορές από 22-4-2019 και ώρα 10.00. έως 3-5-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

 

Ο.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 8-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2105543755.

 

Ο.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 210 5543 755.

 

ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαγωνισμός για «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΙΛΑΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», πρ/σμού 1.030.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 16-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 2410 687165.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 825.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7-5-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 28323 40234.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ», πρ/σμού 2.918.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 10-5-2019 και ώρα 10.00. Τηλ. 2413 507226.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α/Ε/

Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΛΑΜΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΡΑΥΣΗΣ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ», πρ/σμού 36.960 ευρώ. Λήξη προσφορών 23-4-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 23850 39075.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ», πρ/σμού 119.179 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17-4-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2105293671.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5 ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ», πρ/σμού 114.734 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17-4-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 2105292595.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ 2ΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΝΟ 11 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 878.870 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18-4-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 5292 698.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝΙΜΤΣ)

Διαγωνισμός για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», πρ/σμού 188.400 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7288170.

 

 

Δ.Ε.Υ.Α. Κ΄ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ», πρ/σμού 1.499.405 Ευρώ. Λήξη προσφορών 30-4-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22920 26570.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ», πρ/σμού 91.636 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2132019955.

 

 

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Ο.Τ. 219», πρ/σμού 130.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα (;).

Τηλ. 22923 20147.

 

 

Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ», πρ/σμού 410.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 15.00

 

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΥΚΤΗ ΠΕΤΡΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 94.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», πρ/σμού 9.000 Ευρώ, με το ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός 23-4-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 22510 26390.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΒΥΤΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 322.542 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2463052252.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021-2022», πρ/σμού 1.788.001 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030136.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 360.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-4-2019 και ώρα 9.00.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 205.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-4-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 216 2000401.

 

ΕΚΦΕ ‘’ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’’

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ», πρ/σμού 103.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-4-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2106503257.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΘΡΑΥΣΤΗ ΟΡΥΚΤΗ ΠΕΤΡΑΛΑΤΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 94.00 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

 

ΤΡΑΠΕΖ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΤΙΚΗΣ». Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 3202229, 210 3202153, 210 3202185.

 

Ε.Υ.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 71 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 439.348 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-4-2019 και αποσφράγιση προσφορών 5-4-2019 και ώρα 9.00. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.eyath.gr.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΩΝ – ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ», πρ/σμού 306.096 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-4-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 24630 52252.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ», πρ/σμού 135.075 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5293671.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5», πρ/σμού 131.400 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5293671.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διαγωνισμός για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΒΑΡΔΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ», πρ/σμού 188.400 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7288170.

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαγωνισμός για «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ». Λήξη προσφορών 10-4-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 26820 22095.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 220.794 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 22263 50010.

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ». Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24210 75150.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (200-+10) ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». Ο διαγωνισμός στις 26-4-2019 και ώρα 13.00, στη Πάτρα Ζαϊμη 21.

Τηλ. 2610 221645.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ», πρ/σμού 60.306 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΡΑΟΥΛΟΤΥΜΠΑΝΟ Τ/Δ», πρ/σμού 80.348 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ», πρ/σμού 57.334 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΑΓΜΑΤΑ ΠΕΔΙΛΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ», πρ/σμού 58.133 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 14.00.

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑ ΕΠΕΡΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ», πρ/σμού 2.918.00 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-5-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2413 5072226 (;)

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ», πρ/σμού 4.000.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5381118.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate