Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ’’

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 951.669 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2132163049-2132163052.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΒΟΥΛΑΣ’’

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)», πρ/σμού 113.330 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213 2163049 – 213 2163052.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», πρ/σμού 978.812 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7790059.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 220.352 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-12-2018 και ώρα 9.00

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3.1. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 4 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN CREW», πρ/σμού 90.322. Λήξη προσφορών 4-12-2018 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στον Δήμο.

ΔΕΣΦΑ

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΞΕΣΤΡΟΥ (intelligent Pigging Ispection)». Λήξη προσφορών 23-11-2018 και ώρα 12.00

ΔΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441

http://www.paidon-pentelis.gr

e-mail:promitheion@paidon-pentelis.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Π/ 28/ 17

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

CPV 90524400-0

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του θα προβεί σε Διενέργεια Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών για την παροχή Υπηρεσίας

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

CPV 90524400-0

 

Υπηρεσία διενέργειας: Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 ΤΚ 15236 Π. Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προϋπολογισμός: 23.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18/12/2017 & ώρα 14.30.

Αποσφράγιση προσφορών: 19/12/2017 & ώρα 09.00.

Πληροφορίες και πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθημερινά από 10.00 έως 13.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http:www.paidon-pentelis.gr στο ΚΗΔΜΗΣ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια & στον ημερήσιο τύπο.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΕΥΘ. ΠΑΤΡΑ Τηλεφ.: 2132052518-508, Fax: 2132052441 e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr

www.enpe.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης με το επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr).

Αθήνα: 23-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ.νση: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης

Ταχ. Κωδ.: 45332, Ιωάννινα

Πληροφορίες: Κούρου Ε.

Τηλέφωνο: 26513 60103

FAX: 26510 49772

e-mail: kourou@tcpngi.gr

url: www.tcpngi.gr

Ιωάννινα, 11-9-2017

Αρ. Πρω.: 1890

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 07/2017 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 45918)


Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS FL543)  προκηρύσσει. Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επαναληπτικό ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (CPV: 90911200-8)  για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του στο ν. Ιωαννίνων και ν. Θεσπρωτίας (NUTS EL542) για το έτος 2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #168.940,003 Ευρώ άνευ ΦΠΑ ή #209.485,60# Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι κάτω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ύψους 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 11-09-2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-10-2017- 15:00, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-10-2017-09:00. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης από το Κ.Κ.Π.Π.Η. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2651360103, από την ιστοσελίδα μας www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από την πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΠΟΥΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης αριθ. 69/18/2017

 

Το Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας (Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου) προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Ανάδοχος παροχής υπηρεσιών  και διάθεσης προσωπικού για την κάλυψη βαρδιών και εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των Νοσηλευτικών Μονάδων), άνω των ορίων σύμφωνα με, τις αποφάσεις:

  1. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρεις και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων». (Ε.Σ.Η.Δ.ΗΣ)».
  2. Η αριθμ. 21/10-11-2015 θέμα 22ο απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε το ΠΠΥΥ 2015 από το Νοσοκομείο.
  3. Το υπ’ αρ. 4708/16-9-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την έγκριση του ΠΠΥΥ 2015 και ακολούθως τα υπ. αριθ. 4972/05-10-2016, 4963/05-10-2016 και 4747/20-9-2016 με τα οποία μας ενημερώνουν να διενεργούμε τις προμήθειες από τα ισχύοντα ΠΠΥΥ έως τον καθορισμό σύμφωνα με το Ν.4412/2016 φορέων διενέργειας για τη διενέργει διαγωνισμών σε επίπεδο κεντρικής δραστηριότητας αγοράς (ΚΑΑ).
  4. Η αριθμ. 29/7-11-2016 πράξη, θέμα 17ο απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΔ9146904Μ-ΣΓΔ) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Νοσοκομείο.
  5. Η αριθμ. 14/18-5-2017 πράξη, θέμα 6ο απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΘΘΦ46904Μ-ΜΦΛ) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της διακήρυξης.

Συνολικού προϋπολογισμού 544.390,26 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  CPV 50710000-5, (Π.Π.Υ.Φ.Υ. 2015 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2017-2018) (ΚΑΕ 0879) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (αποκλειστικά βάσει της τιμής) για χρονικό διάστημα ενός έτους {με αποκλειστικό δικαίωμα του Νοσοκομείου για άσκηση ετήσιας παράτασης (προαίρεση)}. Στο ανώτερο ποσό συμπεριλαμβάβεται και ο προϋπολογισμός για την ετήσια παράταση (προαίρεση), εφόσον αυτή ασκηθεί.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, αριθμός συστημικού: 38502.

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ: 26-5-2017.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 22-6-2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 28-6-2017.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 5-7-2017 10:00 π.μ.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-Ν.Μ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr

www.enpe.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15), προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης με το επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr).

Αθήνα: 20-2-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ,

ΜΕΣΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρ. Πρωτ.: 4048105/27.12.2016

 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική διεθνή ανοικτή δημόσια σύμβαση άνωτων ορίων, μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο, ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών  και την προμήθεια ανταλλακτικών- αναλώσιμων υλικών για την  «Συντήρηση και Επισκευή απορριμματοφόρων», του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των άρθρων της Μελέτης. Συνολικός προϋπολογισμός: 12.054,000,00 Ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%., για τα έτη 2017-2018-2019.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/01/2017 και ώρα 08.00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 26/01/2017 και ώρα 13.00.

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 εδ. α) περ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Ως χρόνος ισχύος της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριάντα έξι (36) μηνών από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας, ενώ ο χρόνος παράδοσης των ειδών θα είναι από την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητούμενων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Πάλλη Καλλιόπη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.) και στον εγχώριο τύπο.

Η παρούσα έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23/12/2016.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate