Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7

 

 

Αριθ. Πρωτ: 417974

 

 

Αθήνα, 20 Αυγ 20

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84/20

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών διάθεσης τηλεκατευθυνόμενων (Τ/Κ) στόχων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αριθμός προκήρυξης: 84/20 και Αριθμός διακήρυξης: 84.

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 28 Σεπ 20, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 29 Σεπ 20, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7 [Τηλ.(+30 210 348 3161], η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης. Δύναται να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αρίθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 84/20 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ». Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα.

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (417929).

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών και θα παρέχονται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την υπόψη προθεσμία. Αρμόδιος χειριστής είναι το: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4γ (Τμήμα Πυροβολικού), Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2103483145, Fax: (+30) 210-3454603.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

 

 

Ταξίαρχος Βασίλειος Μπέλλος

 

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

ΕΔΑΘΕΣΣ

(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.)

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ CNG) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2019/SKG 337», πρ/σμού 131.144,88 και πλέον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 584160/149171 και φαξ 2310 546365 – 2310 524694.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών και δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους. Πρ/σμού για τα δύο (2) έτη 1.763.994,45 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και για την παράταση ενός (1) έτους 881.997,23 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 26610 45551, Φαξ 26610 37173.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ¨ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ΄΄», πρ/σμού 200.000. Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα (;).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ο.Λ.Κ.Ε Α.Ε., ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ», Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών και δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους. Πρ/σμού για τα δύο (2) έτη 1.763.994,45 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και για την παράταση ενός (1) έτους 881.997,23 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 26610 45551, Φαξ 26610 37173.

 

ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 369 ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 100.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-8-2019 και ώρα 14.00.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», πρ/σμού 720.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210.5270800.

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΦΔ)», πρ/σμού 80.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6151000.

ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

Διαγωνισμός για ανάδειξη «ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ (Τ/Κ) ΣΤΟΧΩΝ». Λήξη προσφορών 26-7-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210.3483161.

 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΔΕΕΝ ΚΑΙ Τ.Υ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, πρ/σμού 600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-6-2019 και ώρα 17.00.

Πληροφορίες Αχαρνών 417 Κ Κοκκινάκη – Αθήνα.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5270800.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «TRUST – COOPERATION FOR SUSTAINABLE TRANSPORT» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020». Διάρκεια του έργου μέχρι 29-2-2020. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 8-4-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 26653-60267-103.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate