Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ Τ/Δ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΓΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΩΝ ΕΛΑΙΩΔΟΥΣ ΝΕΡΟΥ (oily water separators) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΠ ΚΩ – ΚΑΛΥΜΜ0Υ», πρ/σμού 240.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-8-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 1000 M3/ HMEΡΑ», πρ/σμού 600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-8-2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 22843 60300.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-8-2019 και ώρα 15.00

Τηλ. 24913 50137.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 440.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

 

ΔΗΜΣΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 79.996 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 213 2025912.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ». Λήξη προσφορών 30-8-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2284031010.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΥΠΟ-ΣΤΗΡΙΞΗ Α/Φ-ΕΞ/Π». Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 3483226.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», ΠΡ/ΣΜΟΎ 118.525 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-8-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SSD ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ / ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ (ΤΕΜ /ΣΤΕ)», πρ/σμού 59.500 Ευρώ. Προσφορές μέχρι 28-8-2019 και ώρα 15.000. Ο διαγωνισμός 29-8-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 6503257.

 

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4.500 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 275/70R 22,5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (18) ΔΕΚΑΟΚΤΩΝ ΜΗΝΩΝ», πρ/σμού 900.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 4270722, 210 4270853.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΕΠΑ)

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗρεσιων», πρ/σμού 24.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 3411610.

Πληροφορίες: Σοφία Κατσέλη

 

Τηλέφωνο: 210 6503038

Αγ. Παρασκευή: 19/07/2019

Fax: 210 6532122

Αριθμ. Πρωτ.: 015/2019-2324

e-mail: s.katseli@gel.demokritos.gr

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 015/2019-2323

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος  (ΕΚΕΦΕ "Δ") στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής ΠΑΝΑΚΕΙΑ»  με κωδικό ΟΠΣ 5021516, συγχρηματοδοτούμενο από ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) αριθμός ενάριθμου έργου ΣΑΕ1451 2018ΣΕ14510006, Κωδ. Απ. Ένταξης Πράξης 5413/985/Α2 07 09 2018, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων και εξαρτημάτων.

Ο προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης σύμβασης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο στο ποσό των     τριάντα επτά χιλιάδων τετρακόσια ογδόντα τρία Ευρώ και ογδόντα επτά Λεπτά #37.483,87€# Ευρώ  πλέον Φ.Π.Α 24%, ήτοι οχτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και δεκατρία λεπτά #8.996,13€#. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά #46.480,00€# Ευρώ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 με αποδεδειγμένη εμπειρία απασχόλησης στην ανωτέρω παροχή υπηρεσίας.

β) ενώσεις των ως άνω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

 

Αποκλείονται από την διαδικασία ανάθεσης όσοι εμπίπτουν στους λόγους αποκλεισμού των παρ 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016. Οι ενώσεις προσώπων αποκλείονται σε περίπτωση που ένα τουλάχιστον μέλος τους εμπίπτει σε έναν εκ των ως άνω λόγων αποκλεισμού.

 

Στο Διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προκηρυσσόμενης προμήθειας.

 

Ο  Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 09/08/2019, ώρα 13:00, στο Διοικητήριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» - Αίθουσα Συνεδριάσεων, Αγία Παρασκευή Αττικής. Οι προσφορές να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται από το κεντρικό πρωτόκολλο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία Διενέργειας μέχρι την Πέμπτη, 08/08/2019, ώρα 15:00 με ευθύνη του Προσφέροντος.

 

Ανακοινώσεις διατίθενται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.demokritos.gr . Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν ανακοινώσεις μέχρι και τις 08/08/2019 από τα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – Γρ. Προμηθειών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν γραπτώς συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του συνοπτικού διαγωνισμού ως τις 01/08/2019, ημέρα Πέμπτη. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων ή πληροφοριών πρέπει να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΕΦΕ «Δ» είτε με τηλετυπία (φαξ) στο 210 6532122, είτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: s.katseli@gel.demokritos.grk.papadelou@gel.demokritos.gr αρμόδια υπάλληλος του Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η κα. Μαρία Τζούμα τηλ. +0030 210 6503257 -3046.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΔΥ Ε.Λ.Κ.Ε.

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΚΟΝΕΣ», πρ/σμού 220.000 Ευρώ/ Λήξη προσφορών 31-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ», πρ/σμού 170.064 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-9-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 210 3736148.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ». Λήξη προσφορών 29-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ», πρ/σμού 99.286 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210.5297229.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ». Λήξη προσφορών 22-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6270201.

 

 

ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR». Λήξη προσφορών 8-8-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210.3483161.

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «θησεας»

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ (Υ/Κ) – (ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ LAR)». Λήξη προσφορών 8-8-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210.3483161.

 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/7

 

 

Αριθ. Πρωτ: 415351

 

 

Αθήνα, 12 Ιουλ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια Πολυεστερικών Λέμβων για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

Αριθμός προκήρυξης: 23/19 και Αριθμός διακήρυξης: 23.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 05 Σεπ 19, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  (ΕΔΔ)].

 

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 06 Σεπ 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ενώπιον της ΕΔΔ της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7 [Τηλ. (+30_210_3483161], η οποία συγκροτείται βάσει της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/ 2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από το ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 ώρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα ευρώ (30,00 €) ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (415311).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’. αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 23/19 - ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210_3483150, Fax: (+30) 210_3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7

 

 

Σχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας

 

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ», πρ/σμού 210.800 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-7-2019 και ώρα 15.00.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Τσιριγώτη, Ι. Κορρές

Τηλ.:  210-3736148

Fax: 210-3229070

email: promithies@mintour.gr

korres_i@mintour.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα,  20/6/2019

Α. Π. :  11844

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

  1. 1. Αναθέτουσα Αρχή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-3736148, FAX : 210-3229070

Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης :

Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα.

 

  1. 2. Περιγραφή αντικειμένου

Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των σπουδαστών των Εκπαιδευτηρίων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ή ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα τεσσάρων ευρώ (170.064,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6,00%). Η παράδοση των βιβλίων θα γίνει στα κατά  τόπους Εκπαιδευτήρια της Αναθέτουσας Αρχής, όπως περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, της Διακήρυξης. Κωδ. CPV : 22112000-8

  1. 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α’/08-08-2016), ήτοι στις 05-09-2019 και ώρα 17.00 μ.μ.

 

  1. 4. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

  1. 5. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή των Τευχών της Διακήρυξης στην παρακάτω διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλ.: 210-3736148,  Fax: 210-3229070.

e-mail:promithies@mintour.gr, korres_i@mintour.gr

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις δ/νσεις: www.diavgeia.gov.gr, www.procurement.gov.gr

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης: …../2019: A) στον Ελληνικό τύπο: 25-06-2019 B) στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-06-2019.

  1. 6. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

  1. 7. Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας - Τρόπος πληρωμής :

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και ο τρόπος πληρωμής αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

  1. 8. Δικαίωμα συμμετοχής -  Εγγυήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

Β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασχολούνται,

κατά κύριο αντικείμενο δραστηριότητας, με την εμπορία και προμήθεια έντυπου υλικού.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να

κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της αξίας του αντίστοιχου

προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των αντίστοιχων τίτλων

βιβλίων για τα οποία ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά.

 

  1. 9. Ισχύς προσφορών

Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Με εντολή Υπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ, πρ/σμού 292.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στο www.eesty.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 1.064.988 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5381118.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ», πρ/σμού 620.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 14.00.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι-ΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5293671.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ PAULSTRA VIC 50», πρ/σμού 310.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Έναρξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 10.00 και λήξη 11-6-2019 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στο τηλ. 210 5297229.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ ΤΥΠΟΥ Λ-7 ΣΕΙΡΑΣ 534», πρ/σμού 167.863,76 Ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 21-6-2019 και ώρα 9.00. Λήξη προσφορών 27-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eessty.gr.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΕΡΟΣΟΥΣΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΑ/Α DESIRO», πρ/σμού 204.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 252,960 Ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 20-6-2019 και ώρα 14.00. Έναρξη προσφορών 14-6-2019 και ώρα 9.00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eessty.gr

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΡΓΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», πρ/σμού 1.747.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15-5-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 26210 33702.

 

ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Λήξη προσφορών 22-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170201.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ», πρ/σμού 62.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 2310 584160.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate