Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Τσιριγώτη, Ι. Κορρές

Τηλ.:  210-3736148

Fax: 210-3229070

email: promithies@mintour.gr

korres_i@mintour.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα,  20/6/2019

Α. Π. :  11844

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

  1. 1. Αναθέτουσα Αρχή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-3736148, FAX : 210-3229070

Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης :

Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα.

 

  1. 2. Περιγραφή αντικειμένου

Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των σπουδαστών των Εκπαιδευτηρίων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ή ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα τεσσάρων ευρώ (170.064,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6,00%). Η παράδοση των βιβλίων θα γίνει στα κατά  τόπους Εκπαιδευτήρια της Αναθέτουσας Αρχής, όπως περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, της Διακήρυξης. Κωδ. CPV : 22112000-8

  1. 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α’/08-08-2016), ήτοι στις 05-09-2019 και ώρα 17.00 μ.μ.

 

  1. 4. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

  1. 5. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή των Τευχών της Διακήρυξης στην παρακάτω διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλ.: 210-3736148,  Fax: 210-3229070.

e-mail:promithies@mintour.gr, korres_i@mintour.gr

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις δ/νσεις: www.diavgeia.gov.gr, www.procurement.gov.gr

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης: …../2019: A) στον Ελληνικό τύπο: 25-06-2019 B) στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-06-2019.

  1. 6. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

  1. 7. Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας - Τρόπος πληρωμής :

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και ο τρόπος πληρωμής αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

  1. 8. Δικαίωμα συμμετοχής -  Εγγυήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

Β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασχολούνται,

κατά κύριο αντικείμενο δραστηριότητας, με την εμπορία και προμήθεια έντυπου υλικού.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να

κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της αξίας του αντίστοιχου

προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των αντίστοιχων τίτλων

βιβλίων για τα οποία ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά.

 

  1. 9. Ισχύς προσφορών

Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Με εντολή Υπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ, πρ/σμού 292.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στο www.eesty.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 1.064.988 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5381118.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ», πρ/σμού 620.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 14.00.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι-ΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5293671.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ PAULSTRA VIC 50», πρ/σμού 310.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Έναρξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 10.00 και λήξη 11-6-2019 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στο τηλ. 210 5297229.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ ΤΥΠΟΥ Λ-7 ΣΕΙΡΑΣ 534», πρ/σμού 167.863,76 Ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 21-6-2019 και ώρα 9.00. Λήξη προσφορών 27-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eessty.gr.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΑΕΡΟΣΟΥΣΤΩΝ ΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΑ/Α DESIRO», πρ/σμού 204.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 252,960 Ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 20-6-2019 και ώρα 14.00. Έναρξη προσφορών 14-6-2019 και ώρα 9.00.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eessty.gr

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΡΓΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ», πρ/σμού 1.747.700 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15-5-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 26210 33702.

 

ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Λήξη προσφορών 22-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170201.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ», πρ/σμού 62.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 2310 584160.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΝΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 26913-61008.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑ FANCOIL ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», πρ/σμού 207.00 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 2310 807568.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 72 tn-m ΕΩΣ 80 tn-m, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 73.809 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-5-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52252.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΕΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 996.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2019 και ώρα 14.00.

 

Ο.Σ.Υ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 275/70R 22,5 ΚΑΙ 385/55R 22,5 ME ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ», πρ/σμού 1.650.000 Ευρώ, πλέον του ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 3-5-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 4270853- 210 4270722.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ», πρ/σμού 270.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22-4-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 28310-27777.

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», πρ/σμού 80.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24-4-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 24210 75150.

ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 1.071.260,80 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Έναρξη παραλαβής προσφορών 1-4-2019 και ώρα 12.00. Λήξη προσφορών 6-5-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 10-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2491 350125, 24910 25104.

 

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗ VITKOVICE ZP6700 (ΓΝΗΣΙΑ Η΄ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ)», πρ/σμού 92.800 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 5270912.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ», πρ/σμού 103.400 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 584160.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 lt ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΣΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ». Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο www.promitheus.gov.gr.

 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ», πρ/σμού 291.180 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 14.00.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (150 KV)», πρ/σμού 32.060.770 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-5297261.

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ», πρ/σμού 81.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 2310 470501.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΩΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝ. V ΑΗΣ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» πρ/σμου 79.706 Ευρώ.  Λήξη  προσφορών 5-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210-5292698.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ», πρ/σμού 95.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2421081961.

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2019», Λήξη προσφορών 19-4-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22730 87510.

 

ΕΕ.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΔΙΔΑΠΕΔΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ», πρ/σμού 104.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 128.960 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) 11-4-2019 και ώρα 14.00 και έναρξη 5-4-2019 και ώρα 9.00. Πληροφορίες www.eessty.gr.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΣΚ5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 38.700 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5292698.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate